Poszukujemy firmy cateringowej do Żłobka Kic-Kic z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 6a, 83- 000 Pruszcz Gdański.

Data

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 18 dzieci w wieku od 20
tygodnia życia do 3 lat uczęszczających do Żłobka Kic-Kic , zlokalizowanego przy ulicy
Kochanowskiego 6a w Pruszczu Gdańskim (83-000) w okresie 24 miesięcy. od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla każdego dziecka pełen dzienny posiłek powinien
być złożonych z I śniadania (dostawa do godz. 8:30), dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku
(dostawa na godz. 11:00). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych –
przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków do siedziby żłobka. Do obowiązków
Wykonawcy należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom. Rozliczenia dotyczyć będą
faktycznie dostarczonych ilości posiłków. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od
frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z
zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez dyrektora żłobka. O liczbie wydawanych posiłków
w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny dnia poprzedniego. W
oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. Posiłki
Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (odpowiadającym wymaganiom sanitarnym), w
specjalistycznych termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość
przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie
posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. • Wykonawca zobowiązuje się do
układania jadłospisu na okres minimum 10 dni roboczych. Jadłospis z opisem poszczególnych
składników, uwzględniający alergie dziecięce zgłoszone przez rodziców będzie dostarczany do
Zamawiającego do 3 dni roboczych przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo
dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. Wszystkie posiłki powinny być
przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie
przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie
personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie w jakości i konsystencji
potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi
żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do lat 3. Posiłki nie mogą być
przygotowywane z półproduktów. • wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o
najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z
normami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. • posiłki powinny
być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych ogólnej i bezmlecznej, zgodnie z informacją
otrzymaną od Zamawiającego. • posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: a) jadłospis
powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, b)
potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych,
naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, typu maggi. c) z jadłospisu należy
wykluczyć: pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę grzybową, zupę pieczarkową. Należy
wykluczyć także posiłki na bazie fast food. Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z
glutaminianem sodu, mięsa odkostnionego mechanicznie. d) w jadłospisie powinny przeważać
potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, posiłki powinny być o gramaturze nie
mniejszej niż: dwudaniowy obiad: zupa – 300 ml, danie mięsne – 50 gram, kasza, ryż ziemniaki – 100
gram, surówka lub jarzynka – 50 gram, śniadania i podwieczorki (według jadłospisu ustalonego z
Zamawiającym). Jadłospis powinien uwzględniać porę roku (sezonowe owoce i warzywa) zgodnie z
szczegółowym opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zgodność dostarczanych posiłków z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie wystawiał fakturę za dostarczone posiłki w danym miesiącu nie później niż do
ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego. Do faktury dostarczona będzie specyfikacja określająca

liczbę wydawanych posiłków. Należności z tytułu realizacji umowy, płatne będą przelewem na
rachunek bankowy w terminie do 7 dni roboczych od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Cena zostanie obliczona w taki sposób, że będzie to cena stała bez względu na wiek dzieci, dla
których posiłki będą przygotowywane oraz bez względu na % frekwencji w danym dniu. Cena będzie
zawierała nadto wszelkie podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia. Obowiązkiem
Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i
dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny,
zawartość próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Czekamy na oferty do dnia 20.12.2020 r.

Więcej
aktualności